ה’המשך הגדול הידוע בשם “בשעה שהקדימו, תרע”ב” התחיל אאמו”ר [הרש”ב] לאמרו יום א’ דחג-השבועות תער”ב בליובאוויטש, וסיימו שבת פר’ וירא תרע”ו ברוסטוב, במאמר המתחיל “וה’ אמר המכסה אני מאברהם”. ובו קמ”ד מאמרים.

ויש בכתובים חלק שני שלא אמרו, ולא נחלק למאמרים.

 

La longue série de discours ‘hassidiques dénommée “Bechaa Chehidkinou” 5672 (1912) a été prononcée par mon père (le Rabbi Rachab) à partir du premier jour de Chavouot 5672 (1912), à Loubavitch et jusqu’au Chabbat Parchat Vayera 5676 (1915) à Rostov, où elle se conclut avec le discours commençant par “VaHachem Amar”.
Cette série comprend 144 discours. Il en existe, en manuscrit, un second tome qui n’a pas été récité oralement et n’a pas été divisé en discours.

Publicités
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG