לע״נ הרה״ח ר׳ שמואל וזוגתו מרת בתי׳ ע״ה אזימאוו שלוחי כ״ק אדמו״ר כיובל שנה במדינת צרפת

Lag Baomer 5782 au Beth Habad de Caen

Lag Baomer 5782 au Beth Habad de Caen

Jeudi soir, la communauté juive de Caen s’est réunie pour célébrer Lag Baomer au Beth Habad   Autour d’un feu de camp les gens se sont restauré avec un repas Grillades Cacher accompagné d’explication sur la fête de Lag Baomer Par la même occasion Mendoush Lewin le fils du Rav Moti et Zlata Lewin Chlouhim […]

Crise identitaire : savez-vous qui vous êtes ?

Crise identitaire : savez-vous qui vous êtes ?

  L’amnésie est une maladie effroyable. Imaginez-vous oublier qui vous êtes : vous n’avez soudain plus de famille, plus d’histoire, et plus d’identité. Ceci peut survenir à un individu, et aussi à une nation. fr.chabad.org Il y a eu des cas dans notre histoire où il a semblé que nous avions oublié qui nous étions et […]

[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
Pourquoi y a-t-il une chaise pour le prophète Élie lors d’une Brith Mila?

Pourquoi y a-t-il une chaise pour le prophète Élie lors d’une Brith Mila?

Par Yehuda Shurpin / fr.chabad.org Lors de la cérémonie de circoncision (brith mila), il est de coutume d’avoir un siège désigné pour le prophète Élie. Selon la tradition, Élie, surnommé « l’ange de la brith »,1est présent à chaque cérémonie de circoncision. Voici pourquoi : À l’époque où la nation d’Israël était divisée en deux royaumes, le prophète Élie affronta les 450 faux prophètes […]

[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
Hayom Yom du 24 Iyar :   D.ieu supplie Israël de respecter la Torah.

Hayom Yom du 24 Iyar : D.ieu supplie Israël de respecter la Torah.

« אם בחוקותי תלכו »: ‘אם’ זה הוא לשון תחנונים כמרז »ל, שכוונתו – הלואי בחוקותי תלכו. וזה שהקב »ה כביכול מתחנן לפניהם שישמרו את התורה – זה עצמו מסייע ונותן כח לאדם שיעמוד בבחירתו הטובה. ועוד זאת [ענין נוסף]: אשר בחוקותי – תלכו; דנעשית הנשמה מהלך. *** בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים […]

EN IMAGES. Grande parade de Lag Baomer à Tsfat

EN IMAGES. Grande parade de Lag Baomer à Tsfat

La communauté Habad de Safed a célébré Lag Baomer avec une procession colorée qui a défilé dans le quartier de Canaan, et par un impressionnant spectacle et l’allumage d’une Medora géante.   Lag Baomer à Tsfat comprenait un programme riche et varié, avec une parade dans les rues de Tsfat, réunissants tous les enfants de […]

[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
Hayom Yom du 24 Iyar :   D.ieu supplie Israël de respecter la Torah.

Hayom Yom du 23 Iyar : Le début du déclin est le manque de ferveur dans la prière

ראשית הירידה, ר »ל, הוא העדר העבודה בתפילה, הכל נהיה יבש וקר: גם ה’מצוות אנשים מלומדה’ הופכים לנטל: ממהרים מאבדים הטעם בתורה, והאויר המתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת. Le début du déclin, ce qu’à D.ieu ne plaise, est le manque de ferveur dans la prière: tout devient sec et froid. Même les […]

[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
Convention des Chlou’him francophones à Netanya

Convention des Chlou’him francophones à Netanya

À l’initiative des institutions ‘Habad francophone de Netanya, dirigées par le Rav Yaacov Mazouz, les Chlou’him du Rabbi, représentants de Or Mena’hem à travers toute la ville de Netanya, dans les communautés francophones, se sont réunis dimanche dernier. Ce Kinouss a eu pour but de s’unir, et se concerter afin d’améliorer et augmenter la Chlihout […]

[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
A vendre luxueux 4 pièces à Jérusalem, au coeur du prestigieux quartier de Rehavia

A vendre luxueux 4 pièces à Jérusalem, au coeur du prestigieux quartier de Rehavia

A vendre au coeur du prestigieux quartier de Rehavia à Jérusalem, appartement 4 pièces 85 m2, 1er étage, dans un immeuble neuf avec ascenseur. Appartement luxueux entièrement climatisé, avec chauffage au sol en hiver, 3 chambres à coucher, séjour avec cuisine américaine, deux terrasses, toilettes, salle de bains, débarras. Haut standing (douche, revêtement du sol, […]

Le travail du cœur : qu’est-ce que la Téfila‎?‎

Le travail du cœur : qu’est-ce que la Téfila‎?‎

Par Tzvi Freeman / fr.chabad.org Ce qu’elle est, et ce qu’elle n’est pas Un élément clé de la relation avec notre Créateur est de « le servir de tout ton cœur ».1 Le mot hébreu pour « service » est avodah, qui désigne un travail laborieux. Mais quel genre de travail le cœur peut-il effectuer pour servir D.ieu ? La réponse du […]

Hayom Yom du 24 Iyar :   D.ieu supplie Israël de respecter la Torah.

Hayom Yom du 22 Iyar : Le Rabbi n’est pas seul et les ‘Hassidim ne sont pas seuls

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים – בשנת תקמ »ד-ז – ותוכן שיחתם היה: הרבי – רבינו הזקן – הסיר את הבדידות. פעם הרבי – הר »מ והגאון – היה מבודד לעצמו והתלמידים היו מבודדים לעצמם. דרך החסידות שיסד הרבי הוא ההישג האלוקי הגדול, שהרבי אינו מבודד וחסידים אינם מבודדים. Il arriva que quelques uns des premiers ‘Hassidim […]

Deuxième concours créatif « Tut Altz Kids » organisé par Merkos 302

Deuxième concours créatif « Tut Altz Kids » organisé par Merkos 302

Le deuxième concours annuel Moshiach de Tut Altz invite les enfants à apprendre des concepts basés sur un Maamar fondamental et à montrer leurs talents en le présentant. Les enfants de huit ans n’apprennent généralement pas le maamarim pendant leur temps libre. Mais Chaya B., une élève de troisième année à Beth Rivkah à Crown […]

Trois éminents rabbins Loubavitch parmi les 963 Américains « interdits de manière permanente » par la Russie

Trois éminents rabbins Loubavitch parmi les 963 Américains « interdits de manière permanente » par la Russie

Trois éminents rabbins Loubavitch figurent parmi les 963 Américains « interdits de manière permanente » par la Russie en réponse aux sanctions américaines imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine.   La liste, publiée ce Chabbat par le ministère russe des Affaires étrangères, présente un large éventail de membres de l’administration Biden, de républicains, de cadres […]

Hayom Yom du 24 Iyar :   D.ieu supplie Israël de respecter la Torah.

Hayom Yom du 21 Iyar : D.ieu donne à chacun la possibilité de mettre en pratique Sa Volonté.

על כל אחד ואחד לדעת, כי הוא ית’ בהשגחתו הפרטית נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון ית’ מן הכח אל הפועל, בקיום המצוות ובחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה בכל עת ובכל מקום שהוא, ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו. Chacun doit savoir que le Tout Puissant, par Sa Divine Providence, offre à tous la possibilité de […]