לע״נ הרה״ח ר׳ שמואל וזוגתו מרת בתי׳ ע״ה אזימאוו שלוחי כ״ק אדמו״ר כיובל שנה במדינת צרפת

Voyage enrichissant  à Anvers (Belgique) de la Chana Alef du Séminaire Beth Rivkah

Voyage enrichissant à Anvers (Belgique) de la Chana Alef du Séminaire Beth Rivkah

Le séminaire Beth Rivkah a récemment entrepris un voyage mémorable à Anvers, une escapade pleine de découvertes, d’expériences culturelles et de rencontres inoubliables. Organisé avec soin par le Rav Yossef Celnik, ce périple a été marqué par des moments uniques.   Commencé par un échange avec Mme Sulszy, présidente de la communauté juive d’Anvers (rescapée […]

EN DIRECT. Israël en Guerre – Mise à jour en Temps Réel

EN DIRECT. Israël en Guerre – Mise à jour en Temps Réel

CHAINE ARUTZ 14 EN DIRECT : Cliquez ici LE FIL D’INFO EN CONTINU Heure d’Israël 00:30 La veille de son anniversaire : l’homme qui a neutralisé les assaillants, abattu par erreur à Jérusalem est Yuval Doron Kastelman Il a été autorisé de publier que le civil qui a participé à la neutralisation des deux Palestiniens […]

[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
Hayom Yom du 17 Kislev : La ‘Hassidout ‘Habad ouvre les portes des sanctuaires de ‘Ho’hma et de Bina

Hayom Yom du 17 Kislev : La ‘Hassidout ‘Habad ouvre les portes des sanctuaires de ‘Ho’hma et de Bina

חסידות חב »ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל באותה מידה שבלב המחוייבת מהשכלה זו, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל הקודש לעבוד את הוי’ במוחו ולבו. La ‘Hassidout ‘Habad ouvre les portes des sanctuaires de ‘Ho’hma (l’éclair […]

LES DERNIÈRES VIDÉOS

TOUTES LES VIDÉOS

[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
Farbrenguen du 14 Kislev 5784 avec le Rav Shlomo Zarchi , à l’occasion du 95e anniversaire de mariage du Rabbi et de la Rebbetzin

Farbrenguen du 14 Kislev 5784 avec le Rav Shlomo Zarchi , à l’occasion du 95e anniversaire de mariage du Rabbi et de la Rebbetzin

NEW YORK – La communauté Habad-Lubavitch était en liesse ce lundi pour célébrer le 95e anniversaire de mariage du Rabbi et de la Rebbetzin. Ce jour anniversaire revêt une signification particulière pour les milliers de hassidim Habad à travers le monde. Dans la petite Schoul du 770, les étudiants talmudiques  ont marqué l’événement par un joyeux […]

Hayom Yom du 17 Kislev : La ‘Hassidout ‘Habad ouvre les portes des sanctuaires de ‘Ho’hma et de Bina

Hayom Yom du 16 Kislev :L’intellect domine, par nature, les sentiments

יסוד עיקרי בשיטת חב »ד הוא, אשר המוח השליט על הלב בתולדתו, ישעבד את הלב לעבודת השי »ת, מתוך השכלה הבנה והעמקת הדעת בגדולת בורא העולם ב »ה. Un aspect fondamental de la philosophie de ‘Habad est que l’intellect domine, par nature, les sentiments. Il soumet le coeur au service divin, au moyen de la réflexion, de la […]

[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
19è mission solidarité israel du Beth Habad 77

19è mission solidarité israel du Beth Habad 77

Dans le cadre du 30è anniversaire du jour de la Hiloula du Rabbi le 3 Tammouz, a eu lieu la 19e mission de solidarité annuelle de Beth Habad 77 pour nos soldats de Tsahal – précisément maintenant, en pleine période de guerre -, bien que cela aurait dû initialement se dérouler en février 2024. C’est […]

[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
Vendredi 24 novembre 2023 à 10h30 : Etude du Kovets Vayetsé – Likouté Si’hot volume 35, 2ème Si’ha,  par le Rav Levi Azimov

Vendredi 24 novembre 2023 à 10h30 : Etude du Kovets Vayetsé – Likouté Si’hot volume 35, 2ème Si’ha, par le Rav Levi Azimov

En direct, chaque vendredi, étude du Likoutei Si’hot avec le Rav Levi Azimov de 10h30 – 11h30 Attention : nouveau numéro Tél.: +33159423068 – code: 33 41 593# ET SUR RADIO HASSIDOUT L’ordre des Tefilot quotidiennes Source : Likouté Si’hot volume 35, deuxième Si’ha sur Vayétsé Tour, lois d’Ora’h ‘Haïm 98 (lois de la prière) […]