VOIR LA VIDEO

פרסום ראשון בדיווח חדשותי חב »ד העולמי: לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי ולזכות אחדות החסידים, התוועדות ענק הערב ב20:00 בהשתתפות שלוחי הרבי והרבנים: הרב יוסף גרליצקי, הרב יוסי גינזבורג, הרב שלמה הלפרן, הרב מנחם מענדל גרונר, הרב בערל לאזאר ובהנחיית הרב עמי פייקובסקי.

לצפייה בזום:
https://us02web.zoom.us/j/4613675537

סיסמה 770

בטלפון:
+972553301762
חדר מספר 4613675537#