contact

ilouil-nishmat-moule

 

matsot 5778 banniere hassidout-960-120

  

banner-vente-hamets3

Accueil

keren-zelda-2018

 

zeldesign 5776

Audio : Le Tanya du jour : Likoutei Amarim chapitre 7 PDF Imprimer Envoyer
Audio - Cours en hébreu
פרק ז

אך נפש החיונית הבהמית שבישראל שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנ"ל ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה בענייני עוה"ז שאין בהם צד איסור לא שרש ולא ענף משס"ה מצות לא תעשה וענפיהן דאורייתא ודרבנן רק שאינן לשם שמים אלא רצון הגוף וחפצו ותאותו ואפי' הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש אלא שכוונתו אינה לשם שמים כדי לעבוד את ה' בגופו לא עדיפי מעשה דבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית בעצמה והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטרא אחרא שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה הנקרא עולם העשיה רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכה [שממנה באות מדות טובות שבנפש הבהמית שבישראל כמ"ש לעיל] והיא בחי' ממוצעת בין שלש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי' ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלש קליפות הטמאות [כמ"ש בע"ח שער מ"ט ריש פ"ד בשם הזהר] ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחי' ומדרגת הקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה כגון ד"מ האוכל בשרא שמינא דתורא ושותה יין מבושם להרחיב דעתו לה' ולתורתו כדאמר רבא חמרא וריחא כו' או בשביל כדי לקיים מצות ענג שבת וי"ט אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה לה' כעולה וכקרבן. וכן האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח לבו לה' ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה וכמו שעשה רבא לתלמידיו שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחלה ובדחי רבנן.
 
 
Fête de Hanouccah à Melbourne PDF Imprimer Envoyer
AUSTRALIE - Sydney


Le Rav Shlomo Sabbah  de la "Rambam Sephardi Shoul"  à  Melbourne

 
Allumage Public en Californie à Sacramento avec Arnold Schwartzenneger PDF Imprimer Envoyer
USA - Californie

 
Inauguration d'un Sefer Torah à la mémoire du Rav Nissan Pinson z"l, dimanche 20 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 19 - rue Petit

  Photos : Mendel Benhamou


Retransmission du direct vidéo

 
Vidéo du jour : "Chanukah around the world" PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Vidéo du jour
 
"Hanouccah Party" jeunesse 19éme PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 19 - rue Petit

 
Farbrenguen de Youd Teth Kislev à Sarcelles PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Sarcelles

 
Activités de Hanouccah à Berlin PDF Imprimer Envoyer
EUROPE - Allemagne

 

 
Mazal Tov ! Mendy et Chani Attal (Créteil) pour la naissance de leur fille Rivka, koach Kislev 5770 PDF Imprimer Envoyer
Mazal Tov - Naissance

Mazal Tov aux grands parents:
Famille Yossef Attal de Kiryat Gat - Israel
Famille Moshe Amzallag de Montréal - Canada

 
Allumage public à Pierrefitte PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Pierrefitte

 
Fête de Hanouccah à Ashdod Lacity PDF Imprimer Envoyer
ISRAEL - Ashdod

 
Mazal Tov ! Lundi 21 Décembre Mariage de Mendy Chiche & Hanna Hagege au Complexe Beth Haya Moushka. Houpa à 17h30 PDF Imprimer Envoyer
Mazal Tov - Hatan-Kalla
 
Allumage public sur la Place Rabin à Tel Aviv PDF Imprimer Envoyer
ISRAEL - Tel Aviv

col.org.il / צילומים: ברלה שיינר

 
Hanouccah à la Maison Blanche PDF Imprimer Envoyer
USA - Divers

col.org.il

 

 
Allumage public à Manhattan PDF Imprimer Envoyer
USA - New York

col.org.il

 
Allumage public à Pekin devant la place Tianamen PDF Imprimer Envoyer
ASIE - Chine
 
 
Dimanche 13 Decembre 2009, 3ème bougie de hanouccah, le Beth Habad de Pekin, avec l'ambassade d'Israel ont organisé l'allumage public en présence de 200 personnes reunies pour cette événement. Ido Moed le députe de l'ambassade Israélienne a allumé la 3ème bougie avec le  Rav Shimon Freundlich, Shaliach du Rabbi à Pekin. Beignets, latkes et soupes ont été servis et ce fut un grand kiddush hashem.
 
Allumage public à Sydney PDF Imprimer Envoyer
AUSTRALIE - Sydney

 
Menorah Motorcycle à Sydney PDF Imprimer Envoyer
AUSTRALIE - Sydney

 
Second allumage public à Fontenay, place Moreau David PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Fontenay sous Bois

 
Attaqué par des jets de pierres PDF Imprimer Envoyer
ISRAEL - Divers

 

Le Rav David Rosenfeld était en chemin vers une base de l'armée située à proximité de Karmei Tzur quand il a été attaqué par des jets de pierres. Par miracle, tous les occupants du véhicule en sont sortis sans le moindre dégât. Seule la Hanoukkia qui se trouvait sur le toit a été endommagée.

 
Avraham Fried : " I beleve in Miracles" PDF Imprimer Envoyer
Audio - Divers

 


Design : Levtov-Graphic.com Cliquez sur l'image pour écouter un extrait

 

Avraham Fried produit un single en partenariat avec l’organisme Rofe Cholim et Shlager.net, pour combattre le Cancer aux Etats Unis et dans le monde.
Soutenez Rofé Cholim, en téléchargeant le single composé par Yossi Green et arrangé par Israel Lamm sur music.shlager.net. Cliquez ici

 
Inauguration d'un Mikvé à sarcelles, lundi 21 décembre 2009 à 20h00 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Sarcelles
 
Concert de Hanouccah à Netanya PDF Imprimer Envoyer
ISRAEL - Netanya

 
Allumage public à Fontenay sous Bois PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Fontenay sous Bois

 
Fête de Hanouccah a l'Ambassade de France à Washington PDF Imprimer Envoyer
USA - CCF

 

Plus de 120 personnes ont assité a la fête de Hanouccah a l'Ambassade de France à Washington initiée par le CCF New York. Le Rav Mikhael Cohen a remis une toupie en argent à l'Ambassadeur M Pierre Vimont, qui a allumé le Shamach de la Menorah.
L'ambassadeur a remercié la communauté juive d'etre attachée à la France  et a declaré que Hanouccah est une fête qui figurera dans le calendier de l'Ambassade de France et a remercier le Rav mikhael Cohen pour avoir réalisé cet allumage de la menorah  à l'ambassade de France.

 

 
Les enfants de l'ecole chné-or au grand allumage public à Aubervilliers, place du marché PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Aubervilliers

 
Kesher - Ashdod : "Allumer le feu! Hanouccah 5770 PDF Imprimer Envoyer
ISRAEL - Ashdod


Les Institutions Kesher  et l' équipe du centre ohr menachem – Ashdod sous la direction du Rav M Amar, ont mis le feu dans les rues et les habitations d'Ashdod pendant ces huit soirs de fête dans les quartiers tet vav youd zain, tet zain et youd bet . De grandes 'hanoukiots ont sillonné les grandes avenues. Qui n'a pas été ébloui par ces flammes repoussant le noir de la nuit, au détour d'un rond point? Les lumières ont aussi brillé jusque dans les entrées d'immeubles, réunissant ainsi tous les voisins et passants. Quel intérêt considérable a été porté  à chaque âme juive! Les allumages se sont répétés et la joie s'est  amplifiée. Danses, chants, musique, beignets, et fortes émotions étaient au rendez- vous.

Ce n'est pas tout, il y avait une superbe ambiance à la fête de 'Hanouca, au centre Ohr Menahem. Les 200 enfants avec leur famille se sont bien amusés. Le spectacle de "la toupie volante" a captivé tout ce petit monde. Bravo au DJ Itsik qui a fait chanter et danser  toute la salle avec son karaoké. L'allumage d'une 'hanoukia géante en Lego a émerveillé le public. Pari gagné, les enfants sont repartis avec une lueur dans leurs yeux et le cœur enflammé!

חנוכה שמח!   

 
Mélavé Malka au 17 rue des Rosiers, samedi 19 décembre 2009 à 20h30 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 4
 
Photo du jour : Hanouccah à Roland Garos PDF Imprimer Envoyer
Photo du jour - France
 
Allumage public à Savigny sur Orge PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Savigny sur Orge

Photos : Chlomo Masliah

 
Allumage public à Boulogne PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Boulogne

Photos : Haim Djian

 
"Fête de Hanouccah inter-clubs" PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 13

Chlihout du mercredi après-midi par les koulo kodesh : Couronnes, Bercy et Henri Murget, au Beth Habad de Bercy

               

 
Hanouccah avec 100% Lahayal dans les bases militaires PDF Imprimer Envoyer
ISRAEL - 100% Lahayal

 

Loin des polémiques sur les implantations ou des prévisions alarmistes sur la sécurité, les soldats de Tsahal se réchauffent aux lueurs de Hanoucca. Tout au long de la fête des lumières, les volontaires de l'association 100 % Lahayal visitent des bases pour leur tenir compagnie. Plus que de simples livreurs de soufganiyot (beignets) et autres pâtisseries d'usage, les bénévoles et invités viennent assurer les vaillants combattants de leur soutien et de leurs encouragements. "Je suis étonné et émerveillé par la gentillesse des soldats", commente un visiteur à la fin de la journée.

La bouche pleine et le sourire aux lèvres, les jeunes recrues invitent les visiteurs à explorer leurs quartiers. Ils confient leur quotidien aux oreilles attentives des volontaires qui les servent avec enthousiasme, voire en chanson. Tout spécialement venus de leur yeshiva, des bénévoles de l'association 100 % Lahayal ont visité, parfois pour la première fois, une base militaire. Au programme : chants de Hanoucca et allumage des bougies en prière. Le rabbin du Beth Habad de Jérusalem, Avraham Haviv, rappelait mardi soir que les ness (miracles) de Hanoucca se renouvèlent à chaque génération. Allumer les hanoukiot protège Israël et son peuple. Rien n'est donc plus important qu'illuminer les bases de Tsahal, et éclairer les soldats. Chaque soir, depuis le 25 kislev (12 décembre), le scénario se répète pour le président de l'association, toujours à l'écoute des fils d'Israël.

Ces jeunes ont à peine 20 ans. "Mais je leur tire mon chapeau", s'exclame un visiteur, "ils nous sourient alors qu'ils travaillent si dur tous les jours pour protéger notre pays... Ils font tellement d'efforts !" Une autre personne d'ajouter : "Ce que l'on fait pour eux ne suffit pas".

100 % Lahayal fait pourtant ce qu'elle peut : grâce aux dons privés, l'association a pu offrir cette année des sacs, équipements de premiers secours, bons d'achat et paires de phylactères. Durant la guerre du Liban, des vivres étaient envoyés chaque jour aux unités sur le front. Cet hiver, 100% Lahayal a également organisé avec Tsahal une journée pour les parents de soldats tombés au front, lors de l'opération Plomb durci à Gaza. "Nous voudrions pouvoir faire plus, mais nous manquons de moyens", commente le fondateur de l'organisme, Daniel Pinto. "Les gens n'ont pas conscience que nos soldats ont besoin d'être soutenus au quotidien." Jérusalem Post

 

 
Allumage public sur la Place de l'Opéra jeudi 17 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 9 Beth Loubavitch

Photos : Mendel Benhamou

JavaScript est désactivé!
Pour afficher ce contenu, vous devez utiliser un navigateur compatible avec JavaScript.
 

 

 
Allumage public à l'école Beth Haya Mouchka en présence du Grand Rabbin de France, Rav Gilles Bernheim et du Président du Fond Social, M. Pierre Besnainou PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 9 Beth Loubavitch

Photos : Levik T.

JavaScript est désactivé!
Pour afficher ce contenu, vous devez utiliser un navigateur compatible avec JavaScript.
 

 

 

 
Allumage public sur la Place de la Bastille, mercredi 16 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 9 Beth Loubavitch

Photos : Mendel Benhamou

JavaScript est désactivé!
Pour afficher ce contenu, vous devez utiliser un navigateur compatible avec JavaScript.

 

 
Allumage public Place de la République, mardi 15 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 9 Beth Loubavitch

Photos : Mendel Benhamou

JavaScript est désactivé!
Pour afficher ce contenu, vous devez utiliser un navigateur compatible avec JavaScript.

 

 
Journal La Croix : Chez les loubavitchs, les rites prennent sens pour tous PDF Imprimer Envoyer
Publications - Divers

Ce mouvement proposant un judaïsme orthodoxe séduit des jeunes en quête d’un message clair et qui n’ont jamais fréquenté la synagogue.

Dans les quatre-vingt-dix centres du mouvement Beth Loubavitch de la région parisienne, un seul objectif : saisir le pourquoi des rites et des fêtes.
«On peut les accomplir comme des obligations de religion, mais aussi en comprenant le sens de ces obligations, souligne Haïm Nisenbaum, son porte-parole en France. La kacherout et le chabbat, par exemple, révèlent ainsi un contenu beaucoup plus riche. » Dans cette quête de sens, les outils mis à disposition de la communauté sont nombreux et balaient tous les âges de la vie. Cours de Talmud et Torah, de pensée juive ou de hassidout (enseignements des rabbis) pour les adultes, mais aussi centres aérés, préparation à la bar-mitsva et écoles pour les enfants.

À Boulogne (Hauts-de-Seine), pour s’adapter au mieux à la demande de la «génération 100 km/h», les formules de cours se sont multipliées : «Lunch and learn» entre midi et deux pour les cadres pressés, «Momento café-Torah» chaque jeudi matin dans un restaurant kasher de la ville pour les jeunes et plus débutants, voire cours à domicile ou
même au bureau.

La recette semble fonctionner, puisque le mouvement Loubavitch, considéré comme orthodoxe et généralement qualifié de piétiste – il prône une stricte observance des rites juifs tels que le chabbat, mais aussi la prière trois fois par jour pour les hommes –, attire de plus en plus de jeunes en France. «Dépourvus d’éducation religieuse par les parents, ils sont en quête d’un message qui les interpelle, précise le rabbin Mendel Samama. Or, les jeunes générations aiment qu’on les pousse à aller au-delà des expériences superficielles.» Car, pour les loubavitchs, l’exigence de la pratique libère de «toute la pression de la société, à travers le rite qui permet de se reconcentrer sur l’essentiel, continue Mendel Samama. Pendant le chabbat, une fois libérés de toutes les technologies – Internet, téléphone, télévision –, on a le loisir de parler de notre part d’humanité plus que de notre part de productivité. Cela offre un épanouissement réel pour ces jeunes stressés et pressés. »

Ainsi, les 30 000 membres que ce mouvement revendique en France se caractérisent par l’intensité de leur pratique religieuse et une ferveur particulière lors des offices et des fêtes. «C’est cette ferveur joyeuse qui m’a attiré chez les loubavitchs, précise André Mayer, jeune père de famille issu d’un milieu juif non pratiquant. Une certaine radicalité aussi», reconnaît cet avocat parisien qui, dimanche soir, se rendra en famille sur le Champ-de-Mars à Paris pour la cérémonie d’allumage du chandelier géant de Hanoukka, la fête juive de la lumière, qui commence demain.
Car une autre caractéristique des loubavitchs est leur goût pour les grands rassemblements communautaires en public. «C’est le judaïsme affiché et joyeux qui attire aujourd’hui les jeunes », conclut Mendel Samama, collaborateur de l’événement qui devrait attirer près de 5 000 personnes.

ANNA LATRON
 
L'allumage intercontinental 2009, par satellite, au Champ de Mars - Tour Eiffel PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 9 Beth Loubavitch

Photos : Mendel Benhamou

Photos : Chlomo Masliah

Photos : Elie Haouzi

 
Ont pris la parole dans l’ordre chronologique : Daniel SHEK, ambassadeur d’Israël, Rachel AGAM, consule, Meir HABIB, Vice Président du CRIF
Général Yossi BENHANAN, Jack-Yves BOHBOT, Vice Président du Consistoire Central, conseiller d’arrondissement, Jean Jacques CURIEL, Parti Radical, Lynda ASMANI, Conseillère de Paris, Joël MERGUI, Président des Consistoires, David MESSAS, Grand Rabbin de Paris, qui  a procédé à l’allumage traditionnel.
 
 
 
 
 
 

 

 
Mazal Tov ! Yisroel Noach (fils de R' Chaim) Majeski - Crown Heights est Hatan avec Alti Pevzner - Paris, France (fille de R' Yossef Yitchak) PDF Imprimer Envoyer
Mazal Tov - Hatan-Kalla

Mazal Tov à la grand mère la Rabanit Pevzner

 
Allumage public, place du Chatelet, samedi soir 12 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 9 Beth Loubavitch

Photos : Mendel BenhamouCliquez sur le lecteur pour voir la vidéo

 
Allumage public à Joinville le Pont, jeudi 17 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Divers
 
Allumage public à Alfortville, jeudi 17 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Alfortville
 
Mazal Tov ! Brith Mila du fils de Rav Eliahou et Sterna Illouz, Chabbat 19 décembre 2009, 2 Tévét 5770 à 13h15 PDF Imprimer Envoyer
Mazal Tov - Naissance

Chez Mr et Mme Atlan 15, Rue Riblette Paris 20 PLAN

 
Retransmission du Hanouccah intercontinental 5770 PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Vidéo du jour

    DIMANCHE 18 MAI 2014 A 16H00 HEURE DE PARIS ET 17H00 HEURE D'ISRAEL :

RETRANSMISSION VIDEO DE LA PARADE DE LAG BAOMER A CROWN HEIGHTS     

Visit Jewish.TV for more Jewish videos.

 
Allumage public sur le lac de Créteil, mardi 15 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Créteil

  Pierre Bouskila

JavaScript est désactivé!
Pour afficher ce contenu, vous devez utiliser un navigateur compatible avec JavaScript.

 
Allumage public à Savigny sur Orge, mercredi 16 décembre 2009 PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Savigny sur Orge
 
Fête de Hanouccah à Rueil Malmaison PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Rueil Malmaison


Le Rav Mendel Touboul, Chaliah à Rueil Malmaison

 
«DébutPrécédent471472473474475476477478479480SuivantFin»

Page 472 sur 536
 

paiement0  anash

 

 

MOI AUSSI JE CLIQUE SUR J'AIME!!

3tamouz574-ecrire

0ohel חסידות.אורג   

 2017-11-06 094922

 

radio.hassidout.org

 

DEMANDE DE TEHILIM 
POUR UNE REFOUAH CHELAMA
cliquezici

Je lis les Tehilim en ligne

 
LES TEHILIM DU JOUR


ALBUM PHOTOS DU RABBI

 rav-itshak-goldberg

musique_habad


Les cours vidéo du Rav Y.I OfenLE DVAR MALHOUT (hébreu)

.

0dvar_malhout

LE HITAT DU JOUR

Houmach avec Rachi
Le commentaire de Rachi est une composante indispensable de l'étude quotidienne de la Torah. Son explication du 'Houmach, les cinq premiers livres de la Torah, clarifie le sens "simple" du texte de sorte qu'un enfant de cinq ans brillant puisse le comprendre.

Psaumes / Téhilim
Composé par le Roi David, le livre des Psaumes fut une source d'inspiration et un refuge dans la détresse au cours des siècles pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Lire ses pages revient à entamer une conversation avec D.ieu.

Tanya
La 'Hassidout 'Habad est une philosophie globale liée à un mode de vie qui conçoit le Juif comme le lien unissant le Créateur avec le monde. Écrit par Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi, le fondateur de 'Habad, le Tanya est le texte central de cet enseignement.

Hayom Yom
Hayom Yom – une expression qui se traduit par « Au jour le jour » – est un recueil de pensées concises, souvent liées à la période où à l’étude du jour, qui procurent au lecteur de quoi sustenter son âme chaque jour de l'année.

Rambam
Le Michné Torah est l'œuvre principale du Rambam (Rabbi Moïse ben Maïmon). Elle contient des centaines de chapitres qui explicitent l'ensemble des lois évoquées dans la Torah.
 

arazim

 


generale-140 140

 

חסידות.אורג   

 

 

 

TEXTES KODECH

Hassidout
 Admour Hazaken
 Admour Hemtsahi
 Tsemah Tsedek
 Rabbi Maharach
 Rabbi Rachab
 Rabbi Rayats

 LE RABBI

 

http://www.otzar770.com/img/home/logo_english.gif
 
haoros
 
sihot-audio
 
 
Textes de Niglei
 Tana'h
 Michna
 Talmud
 Rambam
Choulhan Arouh
 Admour Hazaken
 Kitsour
Textes de Kabbale
 Zohar Brith Milah
 Sifrei Kabbala
 

A TELECHARGER
HEBREU
DVAR.MALHOUT

Etude du Rambam
Moré Chiour 5778
Etude quotidienne du Choul'han Arou'h Harav
Chir Lamaalot

 

 חסידות.אורג

FRANCAIS
lasidra-violet
Liste produits cachers Consistoire
 La Mezouza
 Les Tefilines
Guide des bénédictions
Maamar bar Mitsva

Calculer sa date anniversaire hébraïque

 

Iguerot Kodech en français