בברכות הפטורה אומרים תמיד: נאמן ורחמן אתה, תושיע ותשמח.
מקובל אצל זקני אנ »ש: ספר התניא הוא ליקוטי עצות מה שענה רבינו הגדול לאנ »ש על יחידות בשנות תק »מ-תק »ן. בקיץ תקנ »ב התחיל לסדר את ספר התניא בצורתו כמו שהוא עתה לפנינו. תקנ »ג – כבר היו העתקות רבות ממנו, ובמשך הזמן נשתבשו, וגם התחילו לזייפו. ומהאי טעמה [=ומטעם זה] נזדרז רבינו למוסרו לדפוס. יש נוסח אחר: עשרים שנה כתב רבינו את ספרו התניא, ודייק בכל תיבה ותיבה. בשנת תקנ »ה כבר היה צרוף וזקוק, ואז נתן רשות להעתיקו, וכשרבו ההעתקות ונשתבשו, מסרו לדפוס.
ה »צמח צדק » סיפר, אשר בר »ה הראשונה לחייו – שנת תק »ן – אמר רבינו הגדול דרוש ‘משביעין אותו תהי צדיק כו », והוא הוא שלשת פרקים הראשונים של ספר התניא.