כשהולכים ברחוב צריך להרהר בדברי תורה, במחשבה או בדבור – לפי תנאי המקום אם הוא מותר, ע »פ דין, באמירת דברי תורה. אך אם מתהלך ואינו עסוק בדברי תורה – מטיחה בו האבן עליו דורך: בולאך (גולם) מדוע אתה דורך עלי? במה היא עליונותך עלי?!

Lorsque l’on marche dans la rue, on doit penser à des mots de Torah. Pouvoir prononcer ces mots dépend si, d’après la Loi de la Torah, il est permis de le faire en cet endroit. Mais, à celui qui marche et ne pense pas à la Torah, la pierre qu’il foule dira: «Monstre! Pourquoi marches-tu sur moi? En quoi es-tu plus élevé que moi?».