WHATSAPP POUR ENVOI DE PHOTOS UNIQUEMENT : 00972 587 358 770 [email protected]

סדר שבת קודש יום ההילולא ע”י האהל

יום שישי ב’ תמוז
4:00 אחה”צ – הגעה והתארגנות
8:10 – הדלקת נרות
8:10 – מנחה ע”י הציון הק’
סדר דא”ח ושיחות בטענטים
9:10 – קבלת שבת ע”י הציון הק’, חזרת מאמר ‘ואתה תצווה’
10:00 – סעודת שבת והתוועדות, במתחם המיוחד
לינה מסודרת – זקני אנ”ש וותיקי השלוחים בקרבת מקום. אנ”ש במתחם השינה על רחוב ספרינגפילד. תמימים במתחם עלמאנט סנטר.

שבת קודש פרשת קרח, יום ההילולא הכ”ד, ג’ תמוז


8:00
– חסידות
10:00 – שחרית ע”י הציון הק’, מנייני קריאת התורה ועליות ברחבי חמשת הטענטים, מוסף ע”י הציון הק’, חזרת מאמר ‘ואתה תצווה’.
1:00 – סעודת שבת והתוועדות במתחם המיוחד
8:10 – מנחה ע”י הציון הק’
סדר ניגונים וחזרת דא”ח בטענט הראשון והשני
9:20 – מעריב, הבדלה

סדר ש״ק פרשת קרח בד׳ אמות כ״ק אדמו״ר


יום ההילולא ג׳ תמוז תשע״ח
חיי”ם שנה לנשיאות כ”ק אדמו”ר

ליל שבת קודש

דברי התעוררות – 8:45
מיקום: הטענט הראשון
הרב חיים שאול ברוק
הרב שד״ב לאזאר

יום שבת קודש

שיעורי חסידות – 8:30
אנגלית: הרב מ״מ קאפלאן
יידיש: הרב לימא ווילהעלם
צרפתית: הרב יוסף מרטינז
מיקום: סוף הטענט הרביעי (האחרון)

התוועדויות – 3:00
מיקום: טענט האוכל וההתוועדות
פינת רחוב 235 – אוועניו 121

אנגלית:
הרב ישראל דערען
הרב לייבל שפירא
יידיש:
הרב יוסף יצחק גוראריה
הרב לימא ווילהעלם
לה״ק:
הרב שניאור זלמן גאפין
צרפתית:
הרב בנימין מרגי
הרב חיים ניסנבוים

כינוס צבאות ה׳ לילדים 3:30-5:00
מיקום: סוף הטענט הרביעי (האחרון)

Commentaires

WhatsApp CONTACTEZ-NOUS PAR WHATSAPP